CA
|
ES
Area Privada

Inici

Els antídots són medicaments imprescindibles per al maneig d’algunes intoxicacions agudes i, a vegades, el temps transcorregut des del contacte amb el tòxic i l’administració de l’antídot pot condicionar la supervivència del pacient. Els serveis de Farmàcia Hospitalària són els responsables de garantir una disponibilitat qualitativa i quantitativa adequada per assegurar el correcte tractament del pacient intoxicat.

Actualment no existeix una normativa que reguli la composició i dotació de les farmacioles d’antídots als hospitals. En aquest context, podrien donar-se situacions d’heterogeneïtat entre centres i fins i tot de desproveïment d’un determinat antídot.

Per tal de donar resposta a aquesta situació, el grup de treball d’antídots ha treballat sobre tres línies:

  • Consens sobre la relació d’antídots que haurien d’estar disponibles a cada centre, en funció de la seva complexitat.
  • Recomanació sobre les dotacions mínimes de cada antídot en funció de factors diversos, com ara, el nivell de complexitat de l’hospital, la incidència d’una determinada intoxicació o la ubicació geogràfica.
  • Disseny d’un mitjà de comunicació electrònic que serveixi de connexió entre els diferents hospitals, que faciliti la comunicació i informació entre ells i que permeti la localització dels antídots i la ràpida gestió d’un préstec en cas necessari. Aquest mitjà de comunicació informàtic és el que anomenem la XARXA D’ANTÍDOTS DE CATALUNYA.

Xarxa d'antídots de Catalunya